خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
شبیه سازی و کاربرد آن در ریاضیات مالی < کارگاه های آموزشی < درباره کنفرانس

شبیه سازی و کاربرد آن در ریاضیات مالی


هزینه :   150000ریال

محتوای کارگاه:

 

1-     مقدمه ای برشبیه سازی کامپیوتری

2-     استفاده از نرم افزار متلب در شبیه سازی

3-     مقدمه ای بر ریاضیات مالی

4-     کاربرد  شبیه سازی در ریاضیات مالی

 

مخاطبین:  رشته های ریاضیات کاربردی با زمینه های:  بهینه سازی و ریاضیات مالی ونیز رشته آمار و اقتصاد

مدت برگزاری کارگاه: 4 ساعت

شرکت کنندگان در کنفرانس ملزم به پرداخت 30 درصد هزینه کارگاه ها می باشند اما سایر افراد باید تمامی هزینه مربوط به کارگاه آموزشی را پرداخت نمایند.

شبکه فراپیوند