خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
کمیته اجرایی < کمیته ها

کمیته اجرایی


 • دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی (دبیر  کنفرانس)
  دکتر اسعیل فیضی(دبیر اجرایی کنفرانس
 • آقای ابراهیم محمود آبادی (مسئول امور مالی و روابط عمومی)
  د
  آقای دکتر علی سوری (مسئول کمیته اسکان)
 • آقای شهرام مهری(مسئول اسکان آقایان)
 • خانم صغرا بهلولی حجار (مسئول اسکان خانواده ها)
  خانم زهرا سیفی (مسئول اسکان خانم ها)
 • آقای نبی الله حسنی (مسئول نظارت بر نیروهای خدماتی)
 • دکتر محمود پری پور (مسئول نظارت بر امور کامپیوتری و صوتی وتصویری)
 • خانم راضیه وجدانی  (مسئول تشکیل سایت و تنظیم امور پذیرش)
 • دکتر محمد موسایی(مسئول روابط عمومی)
شبکه فراپیوند