خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
کمیته علمی کنفرانس نظریه جبری گراف ها < کمیته ها

کمیته علمی کنفرانس نظریه جبری گراف ها

 • دکتر سعید اکبری
 • دکتر علیرضا اشرفی
 • دکتر علی ایرانمنش
 • دکترمحمد علی ایرانمنش
 • دکتر احمد خاکساری
 • دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
 • دکتر مهدی قیاسوند
 • دکتر مجتبی قربانی
 • دکتر ابراهیم قربانی
 • دکتر حمیدرضامیمنی
 • دکتر مژگان مقرب
 • دکتر علی محمدیان
 • دکتر حسن یوسفی آذری
شبکه فراپیوند