خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
کمیته علمی < کمیته ها

کمیته اجرایی کمیته علمی کمیته علمی < کمیته ها Site map | Disclaimerکمیته علمی


 • دکتر حمید اسمعیلی (دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر علیرضا اشرفی (دانشگاه کاشان)
 • دکتر کیوان امینی (دانشگاه رازی کرمانشاه)
 • دکتر اسمعیل بابلیان (دانشگاه خوارزمی) 
 • دکترمحمود پری پور (دانشگاه صنعتی همدان)
 • دکتر رضا جلیلیان (دانشگاه ایلام)
 • دکتر حسن زارعی( دانشگاه پیام نور همدان)
 • دکتر محمود زرینی (دانشگاه آیت الله بروجردی)
 • دکتر خسرو سایه وند (دانشگاه ملایر)
 • دکتر مجید سلیمانی دامنه (دانشگاه تهران)
 • دکتر مهدی سلیمی(دانشگاه صنعتی همدان)
 •  دکتر اصغر سیف ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان)
 •  دکتر مجید صادقی فر (دانشگاه بوعلی سینا) 
 • دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی (دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر حسین عابدی (دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر سعید عباسبندی (دانشگاه  بین المللی امام خمینی (ره))
 • دکتر امجد علی پناه (دانشگاه کردستان)
  دکتر لطف اله کریمی(دانشگاه صنعتی همدان)
 • دکتر حسین محجوب ( دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 • آقای ابراهیم محمودآبادی ( دانشگاه بوعلی سینا)
 • آقای محمد جواد لاله چینی(دانشگاه فرهنگیان فردیس شهید مقصودی همدان)
 • دکتر فرشید میرزایی (دانشگاه ملایر)
 • دکتر رضا کاظمی متین(دانشگاه آزاد کرج)
 • دکتر مهدی قیاسوند(دانشگاه بوعلی سینا)،  دبیر علمی کنفرانس

شبکه فراپیوند