خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
مراسم افتتائیه کنفرانس و برنامه کامل کنفرانس < اخبار
rss

مراسم افتتائیه کنفرانس و برنامه کامل کنفرانس

 
مراسم افتتائیه کنفرانس ساعت 8:45 تا 11 روز  یک شنبه 17 شهریور ماه   در سالن چمران دانشکده علوم برگزار می گردد.
فایل ضمیمه،  برنامه کامل کنفرانس می باشد

شبکه فراپیوند