خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
نقشه دانشگاه بوعلی سینا < اخبار
rss

نقشه دانشگاه بوعلی سینا

 
به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند نقشه دانشگاه بوعلی سینا و محل پذیرش در منوی نقشه همدان موجود می باشد.
شبکه فراپیوند